Mitä laki sanoo kuuloesteettömyydestä?

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)

12 § Kokoontumistilat

 

”Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.”

 

Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)

5 § Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

 

”Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi. ”

 

6 § Koulutuksen järjestäjän velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta

 

”Koulutuksen järjestäjän ja tämän ylläpitämän oppilaitoksen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.”

 

Mitä on yhdenvertaisuuslaissa mainittu syrjintä?

 

8 § Syrjinnän kielto

 

”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.”

 

Entä mitä ovat kohtuulliset mukautukset?

 

15 § Kohtuulliset mukautukset vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi

 

”Viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita samoin kuin suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla.”

 

Virkamiehen vastuu

 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731)

 

118 § Vastuu virkatoimista

 

”Virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Hän on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut.”

 

Esimerkkitilanteita, joissa kohtuulliset mukautukset kuulovammaisille on otettava huomioon

 

Koulutus

  • Koulutustiloissa äänensiirtojärjestelmä, esimerkiksi induktiosilmukka
  • Opiskelijalle mahdollisuus valita mahdollisimman hyvät kuunteluolosuhteet kuuluvuuskartan avulla

Asiointi viranomaisten kanssa

  • Palvelupistesilmukka takaa hyvän kuuluvuuden luottamuksellisuuden kärsimättä

Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon

  • Kokoustiloissa äänensiirtojärjestelmä, esimerkiksi induktiosilmukka

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!